TÜZÜK
Madde.1- DAYANAK Bu tüzük, ülkemizin kabul ettiği, usulüne göre yürürlüğe konulmuş milletlerarası andlaşmalar, 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu ve 5253 sayılı Dernekler Kanunu hükümlerine göre hazırlanmıştır.
Madde.2- AMACI Bu tüzüğün amacı, derneğin kuruluşu, hukuki statüsü, teşkilat yapısı, üyelik işlemleri ile gelir ve giderlerine ilişkin usul ve esasları belirlemektir.
Madde 3- TANIMLAR Bu tüzükte geçen aşağıda belirtilen terimler, karşılarında ifade edilen anlamda kullanılmıştır.
3.1.Üye:  Sağır, İşitme Engelli, Coda, İşaret Dili Öğretim Görevlisi/ Ögretim Elemanı/ Okutman / Eğitmen/ Öğretmen/ Usta Öğretici/ Okutman/ Tercüman/ Yeminli Tercüman/ Bilirkişi/ Uzman İşaret Dili Öğrenen/ Öğrenmek isteyen/ Sessizlerin dünyasında olmak isteyen kişiler ile bunların eşleri, çocukları, anne, baba ve kardeşlerinin oluşturduğu topluluktur. 
3.2.Asil Üye: Derneğe asil üye olmak üzere müracaat etmiş olanlardan, Dernek Genel Kurulu adına, Dernek Yönetim Kurulu (veya ilgili şube yönetim kurulu) tarafından müracaatları kabul edilenlerdir. Dernek üyesi olarak üyelik haklarına sahip olurlar. Bu tüzük metni içinde, baş harfi büyük olarak yazılmış “Üye” sözcüğü “Asil Üye” anlamında kullanılmıştır.
3.3.Onursal Üyesi: Karşılıksız olarak derneğe hizmet eden, maddi ve manevi yarar sağlayan gerçek veya tüzel kişilere, Dernek Genel Kurulu adına, Dernek Yönetim Kurulu tarafından verilen üyeliktir. Genel Kurula katılabilirler, söz alabilirler, ancak seçme ve seçilme hakları yoktur. Okullarda işitme engellilerin yetiştirilmesinde emeği geçen öğretmen ve idarecilerden uygun görülenler ile bağışcılarımızdan adının açıklanmasında sakınca görmeyenler kendileri ve isterlerse anne, baba ve kardeşleri de (hayatlarını kaybetmiş olsalar bile) onur üyeliğine davet edilebilinir.
3.4.Yerleşim Yeri: Dernek merkezinde bulunan ve Dernek Yönetim Kurulu tarafından kullanılan yönetim yeridir. Kullanım hakkının bağışlanması, kiralama veya satın alma yoluyla edinilir.
3.5.Dernek: Bu tüzüğün metni içinde ilk harfi büyük olarak geçen “Dernek” sözcüğü; İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları Derneği (İEİDTED) adı yerine kullanılmıştır. Herhangi bir dernek organı önünde kullanılmışsa (Örneğin Dernek Genel Kurulu gibi), o organın İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları Derneği’nin organı olduğunu gösterir.

Madde. 4- DERNEĞİN ADI, MERKEZİ, AMBLEMİ:

4.1. Derneğin Adı “İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları ve Eğitmenleri Derneği”dir. Kısaltması “İEİDTED”dir.
4.2. Derneğin merkezi Antalya’dır.
4.3. Dernek üyelerinin yoğun olarak ikamet ettiği illerde veya bölgelerde, Dernek Tüzüğünde yer alan hükümler uyarınca şube ve temsilcilik açılabilir.
4.4. Dernek amblemi, kırmızı daire içinde zemin rengi siyah daire, içine derneğin adının yazılı olduğu sarı renkli ay ve ses daldalarının olduğu şekilden oluşur. Dairenin etrafındaki sarı şerit vardır. dairenin alt ortasında ise kuruluş yılı yazılıdır.
Madde. 5- DERNEĞIN AMACI:
İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları ve Eğitmenleri Derneğinin, Sessiz Dünya ile bizlerin ortak kurumsal organı olarak amacı;
5.1. Üyeler ve meslek mensupları arasında sevgi bağlarını güçlendirmek, bir ve beraber olma hevesini artırmak, dayanışma duygusunu geliştirmek için gerekli ortamı hazırlamak ve sürekliliğini sağlayacak hizmet alanları üretmek,
5.2. Üyeler ve meslek mensuplarının birbirlerinin acılarını ve mutluluklarını paylaşmalarına imkan sağlamak,
5.3. Çeşitli nedenlerle maddi yardıma gereksinim duyan üyeler ve meslek mensupları veya onların ailelerine (eş ve çocuklarına), önceden oluşturulmuş ve bütün üyelerin bilgisine sunulmuş ilkeler çerçevesinde yardım etmek,
5.4. Üyelerin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak ve birlikte vakit geçirme (işaret dilinde gelişmelerini sağlayacak) fırsatları oluşturmak,
5.5. Üyelerin ekonomik durumlarını geliştirilmesine yönelik çalışmalar yapmak veya bu kapsamdaki çalışmalara destek olmak,
5.6. Üyeler ve üyelerin aile fertlerinin sosyal ve kültürel gelişimlerini artırmaya yönelik porgramlar hazırlamak ve uygulamak,
5.7. Bir sivil toplum örgütü olarak bütçesinin durumuna göre sosyal sorumluluk projeleri hazırlamak ve uygulamak veya sosyal sorumluluk projelerine destek vererek ülkemiz sağır ve işitme engelli insanının mutlululuğuna katkı sağlamak,
5.8. Bütçesinin durumuna göre sağır ve işitme engelliler ile beraber ortak organizasyonlarla farkındalık yaratmak herkesin işaret dili öğrenmesine ve kullanabilmesine katkı sağlamak,
5.9. Bütün bu amaçların hayata geçirilmesi için üyelerin tamamını (hayatını kaybetmiş olanlar dahil) kapsayan, sürekli ve güvenilir, alternatifli, herkesin birbirini bulabileceği, birbirine yardım edebileceği, duygu ve düşüncelerini aktarabileceği ve acil hallerde teknolojinin imkân verdiği en kısa zamanda herkese bilgi ulaştırabilecek bir iletişim platformları kurmak ve işletmektir.
Madde. 6- DERNEĞİN GÖREVLERİ VE ÇALIŞMA KONULARI:
6.1. Sağır ve İşitme Engellilerin nerede bulundukları araştırıp bulunur, iletişim kurulur, tüm dernek üyelerinin birbirinden haberdar olabileceği imkânlar oluşturulur.
6.2. İnternet ortamından faydalanarak sessiz dünyanın mensuplarının birbirleri ve dernek üyeleri ile buluşmalarını sağlayacak paltformlar oluşturulur.
6.3. Dernek adına bilgilerin tutulabileceği, korunabileceği, üyelerin sürekli takip edebilecekleri WEB sitesi oluşturulur.
6.4. Üyeler ve meslek mensupları arasında iletişimi çeşitlendirmek, sanal ortamlara göre daha kalıcı bilgilendirme ortamı oluşturmak için belirli periyotlarla dergi veya bülten yayınlanabilir.
6.5. Yemek, piknik, sohbet toplantıları gibi toplu faaliyetler düzenleyerek sessiz dünya ile dernek üyelerinin bir araya gelmeleri için fırsatlar oluşturulur.
6.6. Etkinlik grubları, kültür ve el sanatları çalışma grubları kurmak; tiyatro, sinema ve konserlere toplu bilet almak; konferans gibi bilgilendirme toplantıları, yurt içinde ve yurt dışında turistik geziler düzenlemek gibi faaliyetlerle Sağır ve İşitme Engelliler ile meslek mensuplarının kültürel gelişimlerine katkı sağlanır.
6.7. Bir ve beraber olma alışkanlığını artırmak amacıyla doğa yürüyüşü, spor müsabakaları, filateli, satranç turnuvaları gibi etkinlikler düzenlenebilir.
6.8. Üyelerin ve sessiz dünya mensuplarının ekonomik durumlarının desteklenmesi için tedbir alınır. Bunun için sesiz dünya mensupları ile dernek üyelerinin, biri birilerinin ekonomik durumlarından haberdar olmasına imkân sağlayan ortamlar oluşturulur.
6.9. Ülkede yeni gelişen ekonomik meşguliyet (iş imkanlarından) alanlarından tüm üyeler haberdar edilir.
6.10. Sağır ve işitme engelliler ile meslek mensuplarının günlük yaşamını olumlu veya olumsuz etkileyen gelişmeler, yeni çıkan yasal düzenlemeler hakkında dikkat edilecek hususlar ile ilgili bilgilendirme ve uyarılarda bulunur.
6.11. Sağır ve işitme engelliler ile meslek mensuplarının mutluluk ve acılarının paylaşılması, acı günlerinde yalnız kalmamaları için tedbir alınır. Bu tür durumlarda, diğer mensupların zamanında ve yeterli bilgi sahibi olmaları sağlanır.
6.12. Başta hayatını kaybetmiş olan üye ve aileleri olmak üzere, her ne sebeple olursa olsun maddi bakımdan muhtaç duruma düşmüş dernek mensuplarına maddi veya aynî yardım sağlanır.
6.13. Çeşitli sebeplerle hayatını kaybetmiş sağır ve işitme engelli dernek üyelerimiz olmak üzere hayatta kalan anne, babaları, eş ve çocukları ziyaret edilir, iletişim içinde bulunulur, durumlarını takip edilir, ihtiyacı olanlara yardım sağlanır, toplu faaliyetlere davet edilerek birliktelik sürdürülür.
6.14. Dernek bütçesinin durumuna göre öğrenim bursu verilir. Bu maksatla, bir yönerge hazırlanır. Genel Kurulda onaylandıktan sonra ilan edilir ve WEB sitesinde yayınlanır.
6.15. Sessiz Dünya mensuplarının anne, baba, eş ve çocuklarına özel günlerde manevi destekte bulunulur, bu maksatla özel günlerde (Anneler Günü, Babalar Günü, Şehadet Günü) anma etkinliği düzenlenir, günün anlamına uygun hediyeler verilir/gönderilir.
6.16. Düğün, cenaze, açılış gibi sosyal olaylarda Dernek adına katılınır, çelenk gönderilir.
6.17. Derneğin amaçlarını ve bu amaçlarına yönelik görevlerini yerine getirebilmek için yasalar çerçevesinde üye ödentileri ve bağış toplayarak maddi varlık oluşturulur. Maddi varlığın toplanması için banka hesabı açtırılır.
6.18. Yurt dışındaki dernek ve kurumlardan maddi yardım alınabilir.
6.19. Dernek faaliyetlerinin gerektirdiği maddi imkânları temin etmek amacıyla gerekirse ticari işletmeler kurmak ve dernek faaliyetleri için Fon oluşturmak, Dernek yukarıdaki faaliyetlerde kullanmak veya genel giderleri karşılamak amacıyla genel hükümlere dayanarak sermayesinin en az % 51’i derneğe ait olan şirket kurabilir veya kurulmuş şirketlere ortak olabilir.
6.20. Üyelerin ve ailelerinin sosyal ihtiyaçlarını karşılamak için Dernek Genel Kurulunun onayı ile sosyal tesisler açılabilir.
6.21. Dayanışma duygusunu güçlendirmek için üyelerin kısa süreli ihtiyaçlarının karşılanması maksadıyla “Sandık” kurulabilir.
6.22. Bütün gelirler ve giderlerin kayıtları şeffaflık ilkesi çerçevesinde titizlikle tutulur. Her yılın sonunda müteakip yılın bütçesi hazırlanmak suretiyle gelir ve gider planlaması yapılır. Yapılan bütçeye göre icraat yapılır.
6.23. Gençlerin alkol, uyuşturucu ve sigara gibi kötü alışkanlıklardan korunması amacıyla konferanslar düzenlenir, üyelerinin, varsa kötü alışkanlıklarından kurtulması için destek sağlanır.
6.24. İçişleri Bakanlığı (www.içişleri.gov.tr) ve Dernekler Daire Başkanlığının (www.dernekler.gov.tr) internet sitelerinde yayınlanan desteklenecek proje konuları incelenir. Bu konularla ilgili projeler hazırlanabilir.
6.25. Altıncı maddede belirtilen amaçlar doğrultusunda aynı amaçları taşıyan, yurt içi ve yurt dışındaki diğer dernek ve vakıflarla, Genel Kurul tarafından karar alınmak koşuluyla işbirliği yapılabilir.
6.26. Genel Kurul tarafından karar alınmak koşuluyla, aynı amaçları taşıyan başka derneklerle federasyon kurulmasına veya platform oluşturulmasına katılabilir.
6.27. Türkiye Cumhuriyeti vatandaşlarının eğitim gördüğü ilk ve orta dereceli okullarda eğitim ortamının iyileştirilmesi ve sağır ve işitme engelli öğrencilerin ders dışı faaliyetlerinin desteklenmesi için ilgili kurumlarla ortak projeler gerçekleştirebilir veya projelere destek sağlayabilir.
6.28. İzin alınmak koşuluyla işitme engelli öğrenci yurdu, kreş, bakım evi vb. açılabilir.
6.29. İlgili yasalar çerçevesinde, kimsesiz sağır ve işitme engelli insanlar için sığınma evi, yaşlılar için yaşlı bakımevi, spor/hobi alanı açılabilir.
6.30. Dernek yukarıda sıralanan görevleri yerine getirmek için yerleşim yeri tesis edebilir, yerleşim yeri için büro eşyası temin (aynî bağış veya satın alma yoluyla) edebilir, personel istihdam edebilir.
Madde. 7- ÜYELİK:

7.1.    DERNEĞE ÜYE OLMA KOŞULLARI:

7.1.1. İster Sağır olsun, ister İşitme Engelli olsun, yada olmasın; İster İşaret Dili bilsin, ister bilmesin;
Sessiz Dünyada bir ses olmak isteyen herkes, fiil ehliyetine (ergin olma, ayırt etme gücüne sahip olma, kısıtlı olmama) sahip olma şartı ile asil üye olmak için müracaat etme hakkına sahiptir.
7.1.2. Türkiye Cumhuriyeti (T.C.) aleyhine işlenmiş suçlardan dolayı vatandaşlıktan çıkarılanlar, T.C. Anayasası'nın Başlangıç ve Birinci Kısım (Genel Esaslar) hükümleri aleyhine ve ağır mahiyette yüz kızartıcı suç işlediği mahkeme kararı ile sabit olanlar ve daha önce derneğin yetkili kurullarının kararı ile ihraç edilmiş olanlar derneğe üye olamazlar.
7.1.3. Üyelik için yazılı müracaat zorunludur.
7.1.4. Derneğe üye olmak için başvuru yapanların, bu tüzükte belirtilen derneğin amaç, görev ve faaliyet konularını benimsediği kabul edilir.

 

Diğer maddeleri
İncelemek için 1,2,3,4,5,6,7,8,9,10,11,12,13,14,15,16.
 
 
 
     
 
Copyright © 2017-2018 İşitme Engelliler, İşaret Dili Tercümanları ve Eğitmenleri Derneği Her hakkı saklıdır.